Överlåtelse av rättigheter

Som franchisegivare vill man gärna driva sin verksamhet som om alla enheter vore ens egna. En grundtanke med franchising – och förresten all kedjedrift – är att kunder, leverantörer och andra tredje män ska uppfatta verksamheten som om det vore ett enda stort gemensamt företag. Franchisegivaren vill därför också bibehålla hela handlingsfriheten kring företaget som äger alla rättigheter. Därför är det mycket vanligt att franchisegivare skriver in en rätt att få överlåta sitt företag och därmed samtliga ingående franchiseavtal.

Man kan tycka att detta förbehåll är onödigt eftersom samtliga rättigheter och skyldigheter följer med då man överlåter ett företag. Sanningen är att en sådan klausul dels ger spelrum för andra överlåtelseformer än bara bolagsförsäljning – till exempel inkråmsförsäljning – dels klarlägger den att franchisegivaren har uppmärksammat att franchiseavtalet innehåller såväl rättigheter som skyldigheter på båda sidor. Hade avtalet varit av karaktären att franchisegivaren bara hade rättigheter skulle en sådan klausul inte ha behövts eftersom så kallat borgenärsbyte alltid är tillåtet.

Som ett försiktighetsmått bör man dock villkora rätten för franchisegivaren att överlåta verksamheten utan franchisetagarnas godkännande med en skyldighet att se till att köparen har viljan och möjligheten att bedriva verksamheten enligt de befintliga franchiseavtalen. Med ett sådant tillägg har franchisetagarna befogad anledning att kräva skadestånd från franchisegivaren om köparen ”slaktar” bolaget och inte lever upp till de befintliga franchiseavtalen.

Även franchisetagaren brukar tillskrivas en rätt att överlåta sin verksamhet under löpande avtalstid. Rätten villkoras dock av ett godkännande från franchisegivaren. Vid en sådan prövning för godkännande bör franchisegivaren utgå från samma kriterier som man gör vid en nyrekrytering inom kedjan. Det finns dock inte någon objektiv mall för godkännande, utan franchisegivaren måste få utrymme att i samma utsträckning som vid nyrekrytering kunna vägra en överlåtelse.

Inom franchising förekommer inte heller arvsrätt eller gåvorätt till verksamheten. I de flesta franchiseavtal namnges en person som nyckelperson. Om nyckelpersonen förlorar majoritetsinflytandet – till exempel genom försäljning, gåva eller genom att personen avlider – har franchisegivaren rätt att säga upp avtalet. Det rimmar väl med bestämmelsen om franchisegivarens godkännande av en ny franchisetagare vid en försäljning under avtalstiden. Franchisegivaren måste alltid ha rätt att utse det lag som ska spela det verkliga spelet.

Kontakta oss