Svensk Franchise

Handelns Utredningsinstitut HUI genomför på uppdrag av Svensk Franchise regelbundet en undersökning av utvecklingen i den svenska franchisemarknaden. Syftet är att visa affärsmodellens utveckling och betydelse för den svenska samhällsekonomin. För den som är intresserad av undersökningen i sin helhet finns den att ladda ned från Svensk Franchise hemsida, www.svenskfranchise.se.

Omsättningen exploderar

Sedan förra upplagan av FranchisePraktikan har omsättningen i svenska franchiseföretag fullkomligt exploderat. Omsättningen 2008 var 109 miljarder, fem år senare 2013 har omsättningen nästan fördubblats till hela 215 miljarder. Prognosen för 2014 är 227 miljarder.

Omsättning i miljarder
Figur 1. Källa: Svensk Franchise och HUIs undersökning 2014.

Franchisekedjor och franchisetagare i Sverige 2014

Att tillväxten i den svenska franchisemarknaden har fått den här tillväxten kräver kanske en närmare förklaring. Den rent tekniska förklaringen till den progressiva tillväxten av omsättningen ligger i att:

  • Antalet franchisekedjor ökar
  • Antalet franchisetagare i varje franchisekedja ökar
  • Varje franchisetagare ökar sin försäljning och säljer förstås mer efter några års drift än vad man gjorde under sitt första verksamhetsår

Tillväxt är helt enkelt en naturlig del i en uppbyggnad av en franchise. De två första punkterna att antal kedjor och franchisetagare ökar är visserligen ganska lättillgängligt. Det som dock inte alla tänker på är att de fl esta franchisetagare är nya företag som startar från noll. Vi vet alla att det första verksamhetsåret oftast är det tuffaste, men om affärsidén är lyckosam så blir år två, tre och så vidare oftast bättre, med en högre försäljning som följd. Tillsammans ger detta en progressiv ökning.

Utvecklingen av antal franchisetagare de svenska franchisekedjorna har varit följande:

Figur 2. Källa: Svensk Franchise och HUIs undersökning 2014.

Enligt HUIs undersökning 2014 fi nns det alltså ca 30 000 franchisetagare fördelat på totalt ca 700 franchisekedjor.

Tabell 1. Källa: Svensk Franchise och HUIs undersökningar 2002–2014.

En betydande sektor i samhällsekonomin

I takt med franchisemarknadens tillväxt har också betydelsen för den svenska samhällsekonomin ökat. Franchiseföretagen i Sverige sysselsatte våren 2014 cirka 125 000 personer. Det ska jämföras med traditionella svenska näringsområden som fordonsindustrin som sysselsätter cirka 71 000 personer, skogsnäringen cirka 73 000 personer och stålbranschen 17 200. Eftersom franchisekedjornas inriktning är att sprida sig över landet så får deras verksamhet betydelse för stora delar av landet istället för att som i många fall vara koncentrerade till storstäder och vissa områden. Därför är det inte enbart verksamhetens omfattning som har betydelse för samhällsekonomin, utan expansionen har även regionalpolitisk betydelse.

Tillväxten i antal anställda verkar nu tagit fart igen efter att ha avstannat 2008–2010. Den slutsats vi drar är att perioden 2008–2010 påverkades av fi nanskrisen 2008. 2012 års sysselsättningsuppgift för svensk franchising tydde på en viss återhämtning och återhämtningen bedöms ha accentuerats 2014. Den positiva utvecklingen av antalet anställda under 2014 tros delvis vara en effekt av ett tidigare uppdämt anställningsbehov.

Figur 3. Källa: Svensk Franchise och HUIs undersökning 2014

Medvetandet om franchising som företeelse börjar vid det här laget successivt öka hos gemene man. Detta har skett i takt med att fl er företag börjat använda samarbetsformen och att fl er och fl er människor driver företag inom franchising. Men det faktum att fl er namnkunniga företag använt och använder sig av franchising skapar också en uppmärksamhet som är viktig för hur franchising uppfattas av allmänheten.

Att företag som Posten, IKEA, COOP, Swedbank och Länsförsäkringar bedriver franchising skapar ofta förvåning. Men när man har förstått att så allmänt respekterade företag använder franchising så vidgas i allmänhet synen på franchising som affärsmodell.

I förra utgåvan av FranchisePraktikan (2009) så skrev vi att franchising i Sverige när det gäller avgörande faktorer nått en kritisk massa. Dessa förhållanden var:

  • Antal franchisekedjor
  • Antal framgångsexempel
  • Medievolym
  • Antal väl respekterade företag som använder franchising

Vi trodde därför 2009 att Sverige hade kommit i ett läge då vi kunde förvänta oss en progressivitet i expansionen de närmaste åren. Det ser ju faktiskt ut som att vi fick rätt i det. Så nu är det dags för en ny prognos. Här kommer den:

Vår prognos för 2020

Antal franchisekedjor: 1000 kedjor
Antal franchisetagare: 45000 franchisetagare
Omsättning: 350 miljarder kronor
Anställda: 200 tusen anställda

Det ska bli mycket spännande att se hur nära vi kommer.

Kontakta oss