Innehåll, omfattning och avgränsning

Franchiseprospektet ska ge en helhetsbild av franchisen; när man har läst dokumentet ska man förstå vad det går ut på. Ett generellt innehåll skulle kunna se ut så här:

 • Basfakta
 • Affärskonceptet
  • Verksamheten
  • Roll- och arbetsfördelning mellan FG och FT
  • Marknad och försäljning
  • Ekonomi och administration
  • Franchisegivarens informationsskyldighet

Franchiseprospektet ska innehålla allt som är rimligt att informera en potentiell franchisetagare om innan man skriver ett franchiseavtal, dock minst det som anges i lagen om informationsskyldighet. Det är alltså viktigt att hitta balansen mellan vad som är nödvändig information och hur det ska beskrivas på ett säljande sätt. Därutöver bör franchisen beskrivas som helhet på ett sådant sätt att läsaren också lätt förstår de enskilda delarna.

Franchiseprospektet ska inte vara en instruktionsbok för hur man bedriver den dagliga verksamheten; det ska stå i Handboken, se kapitel 22, Handboken. Ungefär 20–25 sidor är lagom omfattning på prospektet, blir det kortare kan det kännas som ”tunt” och blir det längre kan det uppfattas som för ”tungt”.

Basfakta

Börja med att ge en grundläggande information om franchising i allmänhet samt det franchisegivande företaget och dess marknad i synnerhet. Man kan förstås tycka att franchisekandidaten redan bör ha gjort sig kunnig om koncept och marknad, men man kanske inte kan vänta sig att rådgivare, anhöriga och andra intressenter har satt sig in i sakernas ordning. Genom att börja med grundläggande information och helhetsbilder ger du läsaren möjlighet att tolka den kommande konceptbeskrivningen på rätt sätt.

I den första delen av Basfakta beskrivs det franchisegivande bolaget. Det ska framgå vilka som ligger bakom bolaget, den marknad som franchisegivaren verkar på och vilken roll bolaget spelar på denna marknad. Det ska också framgå hur franchisens varumärke är skyddat – läs mer om det i kapitel 7, Varumärket. Avslutningsvis beskrivs vad franchising är och varför bolaget valt att använda franchising i sin expansion.

I den andra delen av Basfakta ska den framtida samarbetspartnern – franchisetagaren – beskrivas, dennes roll i förhållande till franchisegivaren, franchisekedjan och marknaden. Franchisetagarens förhållande till omvärlden och hur denne ska tjäna sina pengar ska också framgå.

Affärskonceptet

Det här avsnittet i Franchiseprospektet handlar om det affärskoncept som franchisetagaren ska bedriva. Det första avsnittet beskriver verksamheten, dess affärsidé, sortiment och liknande. Det andra avsnittet tydliggör franchisegivarens respektive franchisetagarens ansvarsområden. Det tredje avsnittet behandlar konceptets arbetsmodell för försäljning och marknadsföring. Slutligen ges en beskrivning av konceptets ekonomi och administration samt kapitalbehov.

Verksamheten

Det ska klart framgå hur franchisetagarens affärer ska bedrivas. Vackra ord och ”poetiska” alster som man kan hitta på olika företags webbplatser hör inte hemma i denna beskrivning. Beskrivningen av affärsidén ska vara så konkret som möjligt.

I franchiser med uppsökande försäljningsverksamhet är det vanligt att dela upp marknaden i marknadsområden inom vilka franchisetagaren har rätt att driva sin franchise. Franchisens marknadsområde och tanken bakom marknadsuppdelningen ska framgå i detta avsnitt – läs mer i kapitel 9, Marknadsindelning.

Produkt- och/eller tjänstesortiment beskrivs gärna med bilder och förklaringar. Det är viktigt att förmedla hur och framförallt varför sortimentet är sammansatt som det är, det ger franchisekandidaten en uppfattning om vad som är viktigt i sortimentet.

För franchiser med butiksverksamhet är det bra att beskriva hur lokalen och inredningen bör se ut eftersom det ofta har stor betydelse för verksamheten.

Att tydliggöra introduktionsfasen och vad som är viktigt under den förbereder franchisekandidaten på vad som komma ska. Den tid det tar att uppnå franchisens optimala försäljningsnivå varierar naturligtvis mycket mellan olika koncept, inte minst i verksamheter med uppsökande försäljning.

Franchisegivaren ska ha ett genomtänkt program för varje ny franchisetagare som startar sin verksamhet. Från det att man tecknar avtal fram till dess att franchisetagarens verksamhet har varit igång ett tag är en känslig period i ett mycket långt samarbete. Det gäller därför att få en bra start. I kapitel 14, Drift av franchisekedja, kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man lägger upp ett startprogram och varför det är så viktigt. Startprogrammet bör översiktligt beskrivas i Franchiseprospektet.

Roll- och arbetsfördelning mellan franchisegivare och franchisetagare

Framgången för franchising bygger till stor del på att lyckas ta tillvara de unika framgångsfaktorerna för egenföretagare och kombinera det med den effektiva stordrift som oftast enbart stora företag får åtnjuta. Därför ska det i franchiseprospektet tydligt framgå hur ansvar och arbete ska fördelas mellan franchisegivare och franchisetagare. I kapitel 8, Arbetsfördelning mellan franchisegivare och franchisetagare, kan du läsa mer om hur man gör denna arbetsfördelning och vad man bör tänka på för att undvika misstag.

Kontakta oss