1 Ledning och organisation

Potentiella franchisetagare och deras finansiärer grundar praktiskt taget alltid sitt beslut på vilket förtroende de får för franchisegivaren. Gedigna ägare med stor erfarenhet av branschen och god ekonomisk stabilitet skapar en trygghet som tilltalar potentiella franchisetagare och finansiä- rer. Det gäller alltså att värdera om företaget och dess ägare är tillräckligt stabila för att skapa detta förtroende.

Företagets strategi och målsättning för franchisekedjan måste vara tydlig för att locka de mest attraktiva och kompetenta franchisetagarna. Erfarenheten visar att allt för många franchiseprojekt har startat utan en tillräckligt klar strategi. Ett samarbete med ägarmässigt oberoende företag under samma varumärke och inom samma koncept kräver att franchisegivare och franchisetagare jobbar mot samma mål. Därför måste franchisegivaren kunna presentera en konsekvent strategi för kedjan, annars blir rekryteringsarbetet besvärligt. Att upplevas som testmarknad skrämmer snarare än attraherar.

Det speciella förhållandet mellan franchisetagare och franchisegivare som partner samtidigt som franchisegivaren äger konceptet skapar en speciell relation. För att ett samarbete med franchisetagare ska bli fruktbart måste franchisegivaren skaffa sig förståelse för och kunskap om egenföretagande i allmänhet och franchising i synnerhet.

Förutsättningarna för små respektive stora företag att bli franchisegivare skiljer sig åt i vissa avseenden. För små företag är det oftast en fråga om resurser. Det gäller inte alltid pengar utan det är ofta i ännu högre grad de personella resurserna som är den trånga sektorn. Många gånger är det ägaren som har all den know-how som ska överföras till franchisetagaren. Bedömningen av om ägaren har tillräcklig tid för en växande skara franchisetagare är alltså en viktig bedömningspunkt.

För stora företag ligger utmaningen i att förankra satsningen på franchising i alla delar av företaget. Det gäller att förbereda organisationen väl. Beslut om satsningen måste tas av företagets högsta ledning. Att den högsta ledningen visar sitt intresse är inte tillräckligt utan den måste klart deklarera att franchisesatsningen är viktig. Det är en förutsättning för att förankringen ska nå ut. Det är viktigt att komma ihåg att de som blir franchisetagare och de som arbetar med franchisetagarna i ett stort företag ofta har väldigt olika utgångspunkter. Franchisetagaren kan känna sig alienerad och hållen på armlängds avstånd från sina kollegor som är anställda inom det franchisegivande företaget. Man bör till varje pris försöka undvika att en sådan miljö får fotfäste och att misstro och då- ligt samarbete tillåts gro. Därför är det viktigt att bedöma förmågan att åstadkomma en god förankring.

Kontakta oss