Inledning

Redan tidigt i ett avtal bör man ange vilka avtalsparterna är. Dessa bör identifieras på ett bestående sätt. Det mest bestående sättet att identifiera en privatperson är att ange hans personnummer, och för företag är motsvarande tydliga identitet företagets organisationsnummer. Såväl företagets namn som adress kan lätt förändras över tiden, men organisationsnumret består. I inledningen bör man också klargöra vilket syftet med samarbetet är och under vilka förutsättningar respektive part går in i samarbetet. Här är det också lämpligt att förklara varför samarbete sker på franchisebasis. Man bör tydliggöra att franchisegivaren ska driva de frågor som fordrar stordrift – till exempel utbildning och marknadsföring – samtidigt som franchisetagaren ska koncentrera sin insats till direkt säljande från sin lokala enhet, utan att behöva ägna tid åt exempelvis omvärldsanalys.

Kontakta oss