Utgångsläget

Som vi har konstaterat tidigare är det viktigaste i analysen att affärskonceptet har bedrivits tillräckligt lönsamt under tillräckligt lång tid. Eftersom alla affärskoncept och marknader måste bedömas var för sig är det, som vi också har konstaterat, omöjligt att svara på hur lång den tiden är. Det finns affärskoncept som man redan efter ett års drift kan känna sig säker på att lönsamheten håller medan det för andra krävs längre tid. Vad är då tillräcklig lönsamhet? För den bedömningen behöver vi ställa lönsamhetsnivån i förhållande till tre omständigheter.

  • Hur stor skillnaden är mellan affärskonceptets bevisade försäljningsnivå och den försäljningsnivå som krävs för att resultatet ska bli noll, det vill säga hur stor är säkerhetsmarginalen.
  • Hur stor vinsten är i förhållande till en franchisetagares finansiella risk.
  • Konceptets totala kapitalbehov.

Läs mer i kapitel 3, Är din affärsidé lämpad för franchising.

Kontakta oss