Regler efter att avtalet har upphört

För ett franchisesystem är det viktigt att en franchisetagare som har slutat – oavsett orsaken till detta – inte längre påstår sig vara del av systemet eller tillåts verka så att allmänheten kan tro det. Franchiseavtalet bör därför ha klara regler för det man brukar kalla avidentifiering vid avtalets upphörande. Franchiseavtalet kan med fördel hänvisa till handboken där man har en färdig checklista på vad som ska göras i form av avidentifiering. Butiker ska ta ned fasadskylt och eventuellt byta inredning, kassaterminaler ska omprogrammeras, servern hos franchisegivaren ska stänga förbindelsen för franchisetagarens e-post och access till handboken och övrigt intranät. Allt material med franchisegivarens varumärke ska omgående antingen återlämnas till franchisegivaren eller förstöras. Användning av sådant material innebär ett varumärkesintrång eftersom rätten att använda varumärket är kopplad till franchiseavtalets giltighet.

Det kan vara klokt av franchisegivaren att inkludera en klausul som ger franchisegivaren rätt att återköpa de varor och eventuell inredning som omfattas av franchisesystemet. Normalt bestämmer man att sådant återköp ska ske till det lägsta av inköpsvärdet eller nuvarande försäljningspris. Eftersom bestämmelser avseende lojalitet och sekretess inte behöver vara tidsbegränsade bör dessa upprepas i detta kapitel och skrivas så att de gäller livslångt.

En annan sådan bestämmelse som har gällt under avtalstiden är konkurrensförbud. Enligt gruppundantaget får en franchisegivare föreskriva ett konkurrensförbud även efter avtalstiden. Ett sådant förbud får dock endast gälla för ett år efter det att avtalet löpt ut och är begränsat till den lokal och den mark där franchisetagaren har bedrivit verksamheten under avtalsperioden.

Kontakta oss