Varför finansiera franchisetagare?

Det finns självfallet ingen hundraprocentig garanti för framgång enbart av det skälet att en affärsverksamhet bedrivs som ett franchisekoncept. Riskmomentet är ju tillsammans med affärsmöjligheten det enskilt viktigaste ämnet för analys när det gäller allt företagande.

Det finns emellertid mycket goda argument för att risken är lägre i ett franchisekoncept än om man sätter upp företaget helt på egen hand. I kapitel 2 berättar vi om en del av slutsatserna i olika undersökningar som gjorts avseende franchising. Dessa slutsatser är några av de allra bästa argumenten som finns för franchising ur ett finansieringsperspektiv:

 • Franchiseföretag har lägre konkursfrekvens.
 • Franchisekedjor expanderar snabbare.

De skäl som vi anger i kapitel 2 till varför konkursfrekvensen är lägre är följande:

 • Affärsidén är prövad.
 • Det sker ett urval av företagare.
 • Löpande ekonomisk uppföljning och kontroll av franchisetagarens ekonomi.
 • Varumärkets styrka.

Detta är definitivt mycket goda argument som kan användas när man ska övertyga banker och andra finansiärer om att de ska finansiera franchisetagare. Men en franchisegivare kan sänka risken ytterligare utan att för den skull öka risken för sig själv i någon stor utsträckning.

Sätt att sänka risken utan att öka den för franchisegivaren

I en franchisekedja finns olika sätt att sänka risken för en finansiär som oftast inte ökar risken för franchisegivaren nämnvärt. Det man därigenom kan uppnå är att undvika eller i varje fall sänka finansiärens krav på säkerheter eller ett högre Eget kapital från franchisetagaren.

Tillgångar

De tillgångar som ska finansieras i ett nystartat företag har till stor del en liten eller i många fall obefintlig andrahandsmarknad. Exempel på sådana tillgångar är:

 • Kontorsmaskiner
 • Kontorsmöbler
 • Butiksinredning
 • Skyltar

Andrahandsmarknaden för exempelvis begagnade butiksinredningar är inte särskilt stor men det ursprungliga priset är ofta ganska högt. Butiksinredningar är ofta specialanpassade för den aktuella verksamheten, varför det relativt sällan går att använda den i en ny verksamhet. Skyltar är också ofta en kostsam investering som är specialanpassad till den aktuella verksamheten. Att vid en konkurs få ut något för de skyltar som använts i verksamheten får betraktas som snart sagt omöjligt.

Det innebär att när en bank ska finansiera ett nystartat företag kommer den inte att tillmäta sådana slags tillgångar något värde alls. Därmed ökar kravet på högre Eget kapital eller större säkerheter.

Eftersom alla franchisekedjor bygger på en gemensam affärsidé innebär det att alla franchisetagare inom kedjan har samma typ av tillgångar som ska finansieras. Eftersom franchisekedjan hela tiden växer uppstår ju regelbundet ett behov av samma tillgångar: lager, inredning, maskiner, skyltar med mera. Detta skapar en ständigt växande marknad för de tillgångar som är speciella för franchisekedjans affärskoncept:

 • Om ett franchiseföretag går i konkurs så kan en annan ny franchisetagare köpa de tillgångar som finns i konkursboet. Därmed skapas en marknad för tillgångar som annars skulle få ett mycket lägre värde om de skulle tvingas att säljas på öppna marknaden.
 • Därmed ökar värdet på tillgångarna, det vill säga den säkerhet som finansiären har i utlåningen till en franchisetagare.

En franchisegivare kan för det fall det behövs underlätta för banken att sänka sina krav på säkerheter utan att för den skull ta någon egen betydande risk.

 •  Franchisegivaren kan ställa en garanti för att konceptspecifika tillgångar kan säljas till den som tar över franchisen vid en eventuell konkurs hos den aktuelle franchisetagaren.
 • Garantin kan vara utformad så att själva överlåtelsen inte sker förrän nästa franchisetagare ska starta sin verksamhet. På det viset behöver inte franchisegivaren ligga ute med pengarna.
 • Om det är inventarier det rör sig om så kan priset fastställas till exempelvis det lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärde minus en avskrivning för den period inventarierna varit i bruk.

När det gäller varulager blir det ännu enklare för franchisegivaren att ställa en garanti som är värdefull för banken. I de allra flesta fall är det relativt riskfritt att garantera inköp av de varor som finns hos en franchisetagare eftersom samma sortiment ju kontinuerligt säljs av de andra enheterna i kedjan. Fördelen för banken blir därför följande:

 • En garanterad marknad för hela det kuranta varulagret till ett rimligt pris.
 • Banken kan vara säker på att varulagret inte – som i normalfallet för icke franchiseföretag – slumpas bort till högstbjudande för en liten del av värdet.

Franchisegivarens risk för en varulagergaranti är alltså i många fall mycket låg. Värdet för banken är emellertid högt. På det viset har vi skapat en funktion som gör att det är väsentligt enklare att finansiera en ny franchisetagare jämfört med att finansiera ett vanligt nystartat företag.

Kontakta oss