Franchising i Sverige

2010 färdigställdes en undersökning om franchising genomförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI). Undersökningen genomfördes på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen och Svensk Handel. Syftet med utredningen var att försöka avgöra hur viktig franchising är som företeelse på den svenska företagsmarknaden. Vi rekommenderar varje intresserad läsare att skaffa sig ett exemplar av utredningen som bl.a. finns att tillgå på Svenska Franchiseföreningens hemsida, www.svenskfranchise.se.

Antalet franchisekedjor och enheter

Antalet franchisekedjor i Sverige har i utredningen inte kunnat fastställas till fullo. En kvalificerad uppskattning som görs är dock att det finns ca 640 franchisekedjor i Sverige. Utredaren har uppskattat antalet franchiseenheter till ca 24 500 st. Båda dessa uppskattningar bygger dels på det statistiska underlag som finns men också på beräkningar gjorda utifrån andra relevanta fakta.

Branschtillhörighet

Den statistik som undersökningen bygger på är inhämtad via en enkät som besvarats av franchiseföretag. Statistiken visar att nästan hälften, 41 %, av svarande franchisekedjor återfinns i detaljhandeln och ca 18 % inom restaurangnäringen.

Källa: Rapporten Franchising i Sverige 2010. Framtagen av HUI på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen.

Franchising, en växande samarbetsform

I den enkät som undersökningen bygger på har franchiseföretagen svarat på vilket år de startade med franchising. Svaren ger en tydlig indikation på att expansionen för franchising är progressiv under 1990- och 2000-talet, d.v.s. att ökningen av antalet nya franchisekedjor ökar under perioden.

Franchising i Sverige

Källa: Rapporten Franchising i Sverige 2010. Framtagen av HUI på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen.

Franchising som företeelse börjar successivt öka i gemene mans medvetande. Detta sker förvisso i takt med att fler företag använder samarbetsformen och att fler och fler människor driver företag inom franchising. Men det faktum att fler namnkunniga företag använder sig av franchising skapar också en uppmärksamhet som är viktig för hur franchising uppfattas av allmänheten.

Att företag som Posten, IKEA, COOP och SPP bedriver franchising skapar ofta förvåning. När man har förstått att så allmänt respekterade företag använder franchising så vidgas i allmänhet synen på franchising som affärsmodell.

Vår syn är den att expansionen av olika företeelser i marknaden många gånger startar och ökar successivt till ett läge då de når en kritisk massa på viktiga områden. När de parametrar som avgör expansionstakten för företeelsen har nått den kritiska massan så tar expansionen fart och ökningen blir progressiv och i vissa fall explosionsartad.

Vi tror att franchising i Sverige börjar närma sig sin kritiska massa när det gäller sina avgörande parametrar som exempelvis;

  • Antal franchisekedjor
  • Antal framgångsexempel
  • Mediavolym
  • Antal väl respekterade företag som använder franchising

Det är därför vår uppfattning att franchising i Sverige har kommit i ett läge 2012 då vi kan förvänta oss en ökande progressivitet i expansionen de närmaste decennierna.

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss