Väl disponerad förmåga att styra från start

Varje franchisekoncept har unika förutsättningar för vilka maktmedel som kan ingå i uppbyggnaden av franchisen. Det är lämpligt att skapa grunden för franchisegivarens förmåga att styra innan man börjar rekrytera franchisetagare.

Avtalsrättslig makt

Franchiseavtalet ger franchisegivaren rätt att fatta beslut med bindande verkan för franchisetagaren. Franchiseavtalet innehåller ofta skrivningar som stärker franchisegivarens förmåga att bygga och hålla ihop kedjan över tiden. Här följer några exempel som är vanliga:

Handboken är en del av avtalet

Franchisetagaren ska följa de instruktioner som ges i handboken och som avser verksamhetens drift. Franchisegivaren ges ensidig rätt att ändra i handboken inom vissa gränser. När en ändring är gjord ingår den i handboken och franchisetagaren är tvingad att följa den nya instruktionen.

Franchisetagarens organisation och servicegrad

ska följa vissa krav när det gäller antal anställda, öppettider och kompetens.

Sortimentet

beslutas av franchisegivaren.

Marknadsföringen

ska helt följa franchisegivarens instruktioner.

Utbildning och kurser

Deltagandet är obligatoriskt i det som anordnas av franchisegivaren.

Lokalerna

Den yttre och inre utformningen ska följa kedjans profilprogram.

Konkurrens med franchisegivaren

är förbjuden under avtalstiden och ett år efter avtalstidens slut.

Kontroll

Franchisegivaren ges rätt att kontrollera att franchisetagaren följer konceptet.

Ekonomisk rapportering

ska ske till franchisegivaren enligt anvisningar.

Överlåtelse av verksamheten

förutsätter att franchisegivaren godkänner köparen.

Det är självklart och ligger i sakens natur att varje franchisekedja måste arbeta igenom och besluta om alla avtalsrättsliga maktförhållanden innan man rekryterar franchisetagare. Att försöka införa något av exempelvis ovanstående när kedjan är igång är oftast inte möjligt och leder i så fall till ett tidsödande arbete, stora kostnader och eftergifter.

Ett genomdrivande av sanktioner baserade på avtalsrättslig makt förutsätter dock att domstol eller skiljeman kopplas in. Det innebär en rad olägenheter för franchisegivaren och tar tid och resurser i anspråk. Ledningens fokus förflyttas från driften till tvisten och allt annat blir lidande. Det skapar naturligtvis också ofta en oro i franchisekedjan som kan påverka driften negativt. Det finns helt enkelt flera skäl till att vilja stärka franchisegivaren med någon form av kompletterande styrförmåga i syfte att förebygga eventuella tvister.

Kompletterande styrförmåga

Den kompletterande styrförmågan syftar till att ge franchisegivaren kontroll över viktiga delar av franchisetagarens verksamhet som exempelvis:

  • Leveranser till franchisetagarens kunder – exempelvis el
  • Ägande av produktionsutrustning – exempelvis lastbil eller grävmaskin
  • All fakturering och därmed all likviditet går via franchisegivaren

Makten kan också syfta till att franchisegivaren får kontroll över så- dant som gör det enkelt att fortsätta verksamheten med ny franchisetagare om den aktuelle franchisetagaren slutar, exempelvis:

  • Hyreskontraktet för franchisetagarens lokal innehas av franchisegivaren som hyr ut lokalen i andra hand till franchisetagaren – gäller i första hand detaljhandel och restaurang.
  • Affärsavtalen med de kunder som franchisetagaren ordnat tecknas med franchisegivaren. Det kan gälla uthyrningsverksamhet eller abonnemangsförsäljning.
  • Kundregistret innehas av franchisegivaren.

Som sagt kan innehållet av den kompletterande styrförmågan variera högst avsevärt och är till sin sammansättning ofta unikt för varje kedja. Avsikten är dock oftast densamma, nämligen att konstruera en situation som gör det enklare för franchisegivaren att övertyga franchisetagaren att följa konceptet och delta i kedjans aktiviteter.

Genom att komplettera franchisegivarens avtalsrättsliga makt med andra åtgärder kan franchisegivaren ofta leda kedjan bättre och framförallt förhindra situationer som annars lätt hamnar i rätten. Om man kan få det dithän är mycket vunnet.

 

Kontakta oss