Startpaket

Startpaket

Startpaket

Startpaket för franchising är det projekt som tar dig som blivande franchisegivare från det ögonblick du tar beslut intill dess franchiseverksamheten kan dra igång. Detta är den vanligaste uppdragsformen för Franpartner och har därför i sina detaljer utvecklats mycket noggrant för att ge bästa möjliga nytta för dig som kund.

Projektet innehåller 4 delar och tar normalt ca 2½ – 3 månader att genomföra. Arbetsmetoden bygger på ett arbetsmöte per vecka med mellanliggande arbete med att ta fram material och ta ställning till sakinnehållet. Varje koncept är unikt men genom att följa denna metod säkerställer vi en väl fungerande struktur i arbetet.

Startpaket

Franchiseprospekt

Den första delen i projektet ägnar vi åt att:

 • Gå igenom och dokumentera den affärsverksamhet som en franchisetagare skall bedriva.
 • Ta ställning till vad som skall vara med i konceptet
 • Bestämma en generell kapitalbehovsberäkning
 • Beräkna en rimlig lönsamhetsutveckling för en franchisetagare

Genom att använda denna väl prövade metod tar vi oss igenom affärskonceptets alla delar så att inget lämnas åt slumpen

Resultatet blir ett dokument som när en potentiell franchisetagare läst igenom det så förstår denne vad det innebär att bli franchisetagare i den aktuella kedjan. Affärskonceptet ligger till grund för samarbetsformer och franchiseavtal.

Generellt innehåll:

 • Sortiment
 • Teknisk utrustning
 • Lokaler
 • Inredning
 • Organisationen
 • Kompetenskrav
 • Inköp
 • Lager
 • Ekonomisystem
 • Rapportsystem
 • Kapitalbehov
 • Finansiering
 • Säljkoncept
 • Marknadsunderlag
 • Målgrupper
 • Marknadsplanering
 • Profilering
 • Prissättning

Franchisekonceptet

Franchisekonceptet är den del där vi fastställer hur samarbetet i kedjan skall fungera. Vi gör en fördelning av arbetet i kedjan. Vi bestämmer oss för vilka rättigheter och skyldigheter parterna skall ha. Vi gör en bestämning av hur vi skall förbereda franchisetagaren på dennes etablering för att säkerställa framgång, d.v.s. ett startprogram. Vi avgör hur vi skall säkra att franchisetagaren håller en bestämd kvalitetsnivå i sitt arbete. En råmall för innehållet d.v.s. en utvecklad innehållsförteckning i en driftsmanual upprättas. Innehållet i den service, rådgivning och utbildning vi erbjuder franchisetagaren avgörs också i detta arbete.

Bestämning av avgiftsnivåer och betalningsrutiner ingår i denna del. Dessa påverkas dels av det utrymme som finns men också av innehållet i ovanstående.

Syfte

För att kunna skriva ett franchiseavtal som tjänar våra syften krävs att vi tagit itu med de frågeställningar avtalet skall reglera. För varje punkt finns goda möjligheter att göra misstag som kan få avgörande betydelse för kedjans framgång. Ett samarbete i en franchisingkedja bygger i hög rad på att parterna redan från början har klart för sig de spelregler som finns och skälen därtill. Det gäller att kunna försvara innehållet i samarbetet inför en kritisk granskare.

Det viktigaste syftet med denna genomgång är dock att vi tvingas ta ställning till hur de viktigaste parametrarna i samarbetet skall se ut. Mina erfarenheter och exempel på hur andra franchisingkedjor har gjort ger en bra guide för arbetet, men det är det faktiska innehållet i det aktuella konceptet som är det väsentliga.

Generellt innehåll:

 • Arbetsfördelning – samverkanssystem
 • Rättigheter & skyldigheter
 • Startprogram
 • Underlag för manual / handbok
 • Kvalitetssäkrings-metoder
 • Service & rådgivning
 • Utbildning

Expansionsplan för franchising

När vi bestämt innehållet i den lokala verksamheten och bestämt oss för hur samarbetet i kedjan skall fungera koncentrerar vi oss på hur kedjan bäst lanseras och expanderar. Expansionsplanen spelar här en viktig roll i sammanhanget. Utvecklingen av en franchisekedja kan vara en god investering men det är inte något ”självspelande piano”. För att hamna så lite snett som möjligt krävs noggranna förberedelser.

Här tar vi beslut om vår kravprofil på franchisetagare. Arbetssättet för en effektiv rekrytering gås igenom. Frågan om var, när och baserat på vilka kriterier etableringarna skall ske avgörs. Hur skall rättigheten till marknadsområdet se ut för att ge en god fördel för FT men inte begränsa expansionen. Hur skall kalkyler och annan ekonomisk information presenteras för de sökande. Hur skall vi kunna säkerställa god finansiering av FT. Hur skall rekryteringsmaterialet disponeras för att rätt balans skall uppnås. Hur hittar vi ambassadörer och flöten men sänker risken att få in riktiga sänken i systemet.

Syfte

De franchisekedjor som har goda förutsättningar för lönsamhet och bra samarbete men ändå inte växer och blir framgångsrika har ofta något eller några av följande problem gemensamt:

 • Rekryteringen ger fel franchisetagare
 • Rekryteringen går för långsamt därför att finansieringen av FT är för svår
 • FG har tidigt gjort misstag när det gäller marknadsområden
 • FT har fått fel förutsättningar när denne rekryterades

Genom att noga gå igenom på vilket sätt vi skall tackla dessa frågor och jämföra med hur andra har gjort kan vi minimera våra egna misstag.

Generellt innehåll:

 • Franchiseform
 • Typer av franchisetagare
 • Kravprofil på franchisetagare
 • Etableringsplan
 • Marknadsindelning
 • Rekryteringsplan
 • Rekryteringsmaterial
 • Presentations-material

Franchiseavtal och bilagor

Till sist i projektet utarbetar och fastställer vi det franchiseavtal som franchisegivaren skall teckna med sina franchisetagare. Avtalet kan nu disponeras så att det täcker in alla områden som mejslats fram i franchiseprospekt och franchisekoncept. Vi använder oss av den senaste avtalstekniken inom franchising för att dra nytta av den utveckling som ständigt pågår inom området franchiseavtal. Det gäller att skapa en god balans mellan ett bra skydd för franchisegivaren och en god säljbarhet av franchisen. Skriver vi avtalet för ”löst” ger det oss omedelbart problem med styrning och expansion. Skriver vi avtalet för ”hårt” blir det istället svårt att få några franchisetagare alls.

När avtalet är fastställt skall en erfaren franchisejurist kvalitetssäkra avtalet. Juristen blir på det viset insatt i det aktuella franchisesystemet och kan därefter lättare hjälpa till i den mån juristtjänster blir aktuella avseende franchiseverksamheten. Efter det att avtalet är fastställt tränar vi på att förklara och försvara innehållet i avtalet.

 • Franchiseavtal
 • Sekretessavtal
 • Hyresavtal
 • Föravtal
Kontakta oss