Byt kapitel

Kapitel 8 – Arbetsfördelning mellan franchisegivare och franchisetagare

Behovet av en arbetsfördelning

De flesta som driver företag vet att man hela tiden söker effektivare sätt att driva verksamheten för att minska kostnaderna och för att få mer tid till att sköta kärnverksamheten. De flesta förstår också värdet av att fördela arbetet så att man nyttjar alla i företaget men framförallt dem med bäst förutsättningar att göra bra resultat.

Om man vill kan man jämföra med lagsporter som exempelvis fotboll. Det är alltid mer framgångsrikt att passa bollen till en lagkamrat som är bättre placerad, det vill säga att låta andra vara med och bidra till att komma till målet. I lag som består av någon eller några få stjärnor som bara dribblar själva lider laget av ineffektivitet. Man måste låta bollen göra jobbet helt enkelt. Men är det straff så chansar man inte med vem som helst, utan satsar på den som är bäst på straffar, så klart. Avgörande för hur framgångsrik man blir är god organisation men också kunskap om vem som är rätt person för varje arbetsuppgift.

Behovet av god organisation är stort när man ska driva en kedja med egna företagare och det är viktigt att sätta grundprinciperna för samarbetet redan från början. Det är många människor som ska organiseras, många viljor och många åsikter som ska samordnas. Detta är förvisso inte unikt för franchisekedjor, men det finns särskilda förutsättningar som påverkar och i vissa fall avgör hur samarbetet ska bedrivas. Några sådana omständigheter är bland annat:

 • Det råder ett affärsförhållande mellan parterna.
 • Franchisetagaren betalar en avgift som delvis är avsedd för den service som franchisegivaren tillhandahåller.
 •  Franchisegivaren måste kunna ta slutgiltiga beslut i viktiga ärenden.
 • Gemensamt ska kedjan prestera något som blir tydligt bättre än vad var och en skulle kunna prestera på egen hand.
 • Egna företagare har inte som främsta kännetecken att vara utan åsikter eller sakna drivkraft att påverka.
 • Fördelningen av ansvarsområden kommer att ligga till grund för de rättigheter och skyldigheter som är centrala i franchiseavtalet.

Att tänka igenom arbetsfördelningen från början påverkar också franchisegivarens ekonomi väsentligt. Att supportkontoret utför många serviceåtgärder för franchisetagarna är i allmänhet inget problem i början när man har få franchisetagare, men det kan bli det när kedjan vuxit sig stor. Som med så mycket annat inom franchising måste man redan från början planera och organisera så att det fungerar bra och till rimlig kostnad även när kedjan har blivit fullvuxen.

I en filialkedja där huvudbolaget äger samtliga enheter är det lättare att ändra arbetssätt och organisation eftersom ägaren kan besluta för hela kedjan. I en kedja med egna företagare kan man naturligtvis också ändra efter hand, men man är mer beroende av franchisetagarna för att en förändring ska fungera bra. Därför är det viktigt att vara noggrann från start, så att:

 • Kostnaderna för franchisegivarens arbetsuppgifter ryms inom en rimlig resultatbudget.
 • Den service franchisetagaren får står i rimlig proportion till den avgift denne betalar. Det är dock viktigt att komma ihåg att franchiseavgiften både ska täcka rätten att använda franchisekonceptet och inte enbart den service franchisegivaren ger.
 • Ett plus ett verkligen blir mer än två.

Viktigt för alla företagare är också att vara med och påverka, detta gäller särskilt människor som tar en ekonomisk risk. Därför ska arbetsfördelningen också visa franchisetagarens möjlighet att vara med och påverka. Olika typer av samarbetsgrupper ger möjlighet till påverkan samtidigt som utbytande av värdefulla erfarenheter skapar bättre slutresultat.

De viktigaste skälen till en tydlig arbetsfördelning är således:

 • Att från start fördela ansvar så att man inte omedelbart behöver ändra.
 • Att kostnaderna för de arbetsområden som faller på franchisegivaren blir rimliga i en fullt utbyggd franchisekedja ställt i förhållande till franchisegivarens intäkter.
 • Att samarbetsmodellen tillfredsställer franchisetagarnas oundvikliga vilja till att kunna påverka hur olika delar av verksamheten ska vara.

Eftersom alla franchisekoncept är unika beroende på bransch, produkteller serviceområden, bakgrund och funktion varierar bland annat kontrollbehoven. Därför ger vi bara generella råd om arbetsfördelningen för att visa hur man kan angripa frågan och vad man bör ta hänsyn till.

Kontakta oss