Startprogram för franchisetagare

Den känsligaste perioden i samarbetet mellan franchisetagare och franchisegivare är tiden från det att ett franchiseavtal är tecknat mellan parterna till dess att franchisetagaren har drivit sin verksamhet ett tag. Då läggs ofta grunden för franchisetagarens framgång och framförallt förhållandet mellan franchisetagare och franchisegivare. Arbetet är intensivt i början och franchisetagarens engagemang är stort. Det är viktigt att ha en plan för vad som ska ske under denna första intensiva tid och vem som ska göra vad. Här går vi igenom vad som bör ingå i ett startprogram för franchisetagare.

Formalia

Franchisegivaren och franchisetagaren ska tillsammans klara av en del formalia innan franchisetagaren börjar sin verksamhet. Arbetet med det bör starta i samband med att man skriver avtal. Blanketter och ytterligare information får man bland annat från Bolagsverket och Skatteverket.

 • Bilda bolag
  Man kan bilda bolag direkt via Bolagsverket eller köpa lagerbolag. I båda fallen är det bra om aktuella blanketter, dokumentation och en checklista finns klart.
 • Registrera bolaget hos Skatteverket
  Registrera franchisetagarens bolag för F-skatt, mervärdesskatt och som arbetsgivare. Rätt blanketter och en checklista bör tas fram.
 • Lägg upp bokföring
  Möte med franchisetagarens bokföringsbyrå och revisor för att se till att kontoplan, rapportmodeller, rutiner och liknande blir rätt från början.
 • Gör initiala inköp
  I de allra flesta franchisekoncept krävs att franchisetagaren investerar i de specifika anläggnings- och omsättningstillgångar som gäller för konceptet. Villkoren för denna initiala investering bör finnas med som bilaga till franchiseavtalet. Det gäller dock att rent praktiskt se till att detta blir genomfört direkt i anslutning till starten.
 • Teckna hyreskontrakt
  Oavsett om franchisegivaren står för hyresavtalet eller inte så ska avtal skrivas och därtill hörande frågor lösas.
 • Ordna med telefon, IT, el och eventuella tillstånd
  Blanketter och checklistor bör vara färdiga.
 • Rekrytera personal
  Om franchisetagaren ska anställa personal bör personalstat, kravprofiler, annonsmaterial, anställningsavtal, lönevillkor och checklista och liknande vara framtaget.
 • Kontrollera den initiala ekonomin
  När alla initiala formalia och inköp är gjorda är det bra om man gemensamt kontrollerar att det kapital som verksamheten behöver enligt den beräkning som har gjorts verkligen finns till hands. Det händer dessvärre att alla inblandade inte gjort vad de har sagt och lovat. Det egna kapitalet, aktieägarlån, aktieägartillskott och bankfinansiering kanske inte är ordnat på det sätt som man kommit överens om. Det måste kontrolleras för att man ska vara säker på att verksamheten får den start som det var tänkt från början.

Konceptutbildning och ”training”

Franchisetagaren och dennes personal ska få den utbildning och träning som behövs för att kunna starta och driva verksamheten innan de själva sätter igång. En konceptutbildning kan vara från några dagar till flera månader lång beroende på konceptet och franchisegivarens upplägg. Vanligen innehåller utbildningen:

 •  Branschutbildning
 • Driftsutbildning
 • Marknad och försäljning
 • Praktik
 • Personal och administration

Vanligen är det franchisegivaren som arbetar med själva utbildningen men inget hindrar att man engagerar erfarna utbildare från andra verksamheter som arbetsgivarföreningar, branschföreningar, leverantörer, säljutbildningsföretag eller revisorer. Det är inte heller ovanligt att erfarna franchisetagare engageras för att utbilda nya franchisetagare. Det kan röra sig om praktik i franchisetagarens verksamhet eller att den erfarne franchisetagaren deltar i den nye franchisetagarens verksamhet under en tid. Vissa kedjor arbetar med faddersystem, där den nye franchisetagaren får en särskild franchisetagare som fadder vid starten.

Kontakta oss