Handbokens användningsområden

I handboken kan alltså franchisegivaren tydliggöra alla materiella och immateriella komponenter i konceptet till en enhetlig ”produkt” som går att identifiera. Det går att peka på konceptet och säga att det är det här du ”hyr”. Den praktiska användningen av handboken kan sammanfattas i tre huvudsakliga områden, nämligen handledning, utbildning och kvalitetssäkring.

Handledning

Handboken fungerar som instruktionsbok för hur man bedriver verksamheten och ger handledning i franchisetagarens dagliga arbete. Alla väsentliga arbetsmoment bör beskrivas så att de besvarar frågorna vad hur och varför. Därmed kan också franchisetagarens anställda använda handboken som handledning i sitt dagliga arbete.

Utbildning

När det gäller möjligheterna att använda handboken för utbildning finns det två aspekter. Den ena är att handboken bör utformas så att den med fördel kan användas som utgångspunkt och underlag i den utbildning en franchisetagare måste få för att kunna driva konceptet på ett bra sätt.

Den andra aspekten är att en franchisegivare inte gärna kan använda franchiseavtalets krav på franchisetagarens följsamhet till handboken utan att ha en utbildning i innehållet.

Därmed uppstår ett behov av att handboken är tydlig. Om skrivningarna i handboken blir alltför flytande och allmängiltiga skapar det ett dåligt underlag för utbildningen. En utgångspunkt är att det måste vara tydligt vad som är en instruktion och vad som enbart är allmänna tips och råd.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring handlar om att det för kedjans framgång som helhet och lokalt hos varje franchisetagare krävs att alla driver sin verksamhet enligt det gemensamma konceptet. Om alla följer konceptet så betyder det att kunderna får en enhetlig bild av vad som erbjuds under varumärket. Det är, som konstaterats redan tidigare i denna bok, helt avgö- rande för framgång.

I kapitel 14, Drift av franchisekedja, finns en beskrivning av hur kvalitetssäkring i en franchisekedja fungerar. För att det ska fungera krävs att man ur innehållet i handboken kan avgöra vad som är rätt och fel. Tydlighet är alltså nödvändigt och för alla viktiga parametrar i konceptet krävs också att de är mätbara. För att vi exempelvis ska kunna avgöra om en franchisetagare gör rätt när det gäller renlighet i lokalerna krävs att vi i handboken definierat vad som är rent. Annars blir det ju omöjligt att säga om franchisetagaren gjort rätt eller inte. Om renlighet är en viktig del i konceptet så är det rätt viktigt att man ska kunna följa upp hur kedjans medlemmar klarar sig på denna punkt.

För att handboken ska kunna tjäna som underlag för kvalitetssäkring krävs alltså att innehållet är både tydligt och mätbart.

Kontakta oss