Den totala franchisevinsten – DTF

DTF är detsamma som summan av franchisetagarens vinst och franchisegivarens vinst för den aktuella franchisen. Det är det totala vinstutrymmet som fi nns att fördela mellan franchisegivare och franchisetagare. Låt oss illustrera med ett litet exempel.

Figur 17.
Figur 17.

Vi förutsätter att franchisegivaren i sin verksamhet säljer varor och/eller tjänster till franchisetagaren. Franchisegivarens handelsvinst före franchiseavgift för den aktuella franchisetagaren är i detta exempel:

Bruttomarginal på varor/tjänster sålda till FT: 70
Franchisegivarens särkostnad för tjänster och service till FT: -60
————————————————————————————-
Franchisegivarens handelsmarginal: 10

Franchisegivarens särkostnader brukar beräknas som de kostnader som är direkt knutna till den enskilde franchisetagaren samt franchisegivarens övriga kostnader dividerat med antalet franchisetagare vid full utbyggnad. Franchisetagarens vinst före franchiseavgift är i detta exempel:

Intäkter: 950
Kostnader: -790
—————————————
Franchisetagarens vinst: 160

Den totala franchisevinsten blir således:

Franchisegivarens handelsmarginal: 10
Franchisetagarens vinst före franchiseavgifter: 160
———————————————————————
DTF: 170

Det vinstutrymme som nu finns att dela på är alltså det vi kallar DTF och som i ovanstående exempel är 170. Franchisetagarens omsättning är i exemplet 950 vilket alltså betyder att DTF är ca 18 % av franchisetagarens omsättning.

När vi så småningom ska ta itu med att beräkna franchiseavgiften så vet vi nu vilket utrymme som är matematiskt möjligt. Mer än DTF går ju inte att ta ut eller som en del uttrycker det: ”Det går ju inte att lugga en skallig.”

Kontakta oss