Franchiseprojektet

De förberedelser som man ska göra innan man expanderar med franchisetagare görs bäst i projektform. Genom att följa en väl beprövad modell kommer man att kunna fånga upp alla frågeställningar och ta alla beslut som är nödvändiga. Vi brukar kalla detta för Franchiseprojektet. Gör man projektet tillsammans med en erfaren franchisekonsult så vinner man mycket när det gäller bedömningar och beslut.

Franchiseprojektet är den mest lönsamma investering man kan göra om man avser att expandera med franchising. Franchiseprojektet bör vara upplagt så att det uppfyller följande krav:

  • Projektet ska täcka samtliga väsentliga franchisefrågor.
  • Projektet ska tvinga franchisegivaren att ta ställning till viktiga frågor.
  • Projektet ska producera det skriftliga material som behövs.

Franchiseprojektet bör omfatta följande delmoment:

Franchiseprospektet

Kan jämföras med ett emissionsprospekt även om det inte omgärdas av samma lagstiftning. Franchiseprospektet är det dokument som beskriver affärskonceptet, ekonomin och samarbetsmodellen. Dokumentet ska ge all relevant information till en kommande franchisetagare och dennes rådgivare och finansiärer. Flera av nedanstående delmoment bör belysas i Franchiseprospektet.

Varumärket

Val och registrering av varumärke.

Arbetsfördelning mellan franchisegivare och franchisetagare

Fastställa vem som ska göra vad i samarbetet. Påverkar styrning och ekonomi.

Marknadsindelning

Fastställa eventuell indelning i marknadsområden, exklusiviteter och liknande.

Avgifter, ekonomi och finansiering

Hur de ekonomiska förhållandena ska se ut exakt.

Supportkontorets funktioner, servicenivå och samarbetsråd

Vad är nödvändigt? Hur kommer det att se ut över tiden?

Franchising i juridiken – Franchiseavtalet

Fastställa hur de beslut vi tagit ska formuleras i avtalet. Franchiseavtalet konstrueras.

Rekrytering och marknadsföring av franchisen

Handboken

Instruktionsboken för hur franchisen ska bedrivas.

I de kommande kapitlen beskriver vi vad dessa olika delmoment innebär, vad de bör innehålla och varför de är viktiga. Vår beskrivning av ett franchiseprojekt är generell och eftersom varje affärskoncept är unikt måste givetvis anpassningar göras avseende innehåll och på vad man lägger ned mest möda.

 

Kontakta oss