Inledning

Lagen börjar med att syftet klargörs, nämligen att reglera franchisegivarens skyldighet att ge franchisetagaren viss information innan ett franchiseavtal ingås. Man beskriver att ”franchiseavtal” är ett avtal genom vilket A kommer överens med B att B mot ersättning till A ska använda A:s särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. Därefter gör man ett stort misstag i arbetet med själva lagtexten genom att precisera några tillämpningskrav alltför detaljerat. Man säger att som särskilda förutsättningar för att det ska anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag ska B enligt avtalet vara skyldig att använda A:s näringskännetecken och medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs. Genom dessa preciseringar ger man den som vill kringgå lagen en möjlighet att ta bort till exempel kravet på återkommande kontroller.

Kontakta oss