Intäktskalkylen

När kedjan är under uppbyggnad startar intäktskurvan för en franchisegivare i allmänhet med ganska låga siffror. Om franchiseavgiften är rörlig blir intäktsutvecklingen så småningom ofta starkt progressiv, styrkan i progressiviteten beror på två viktiga förhållanden:

  • Varje enskild franchisetagare har ofta en lägre försäljning de första åren innan man etablerat sig på sin lokala marknad. Därefter ökar ofta intäkterna över åren och den rörliga franchiseavgiften ökar i takt med intäkterna.
  • Etableringstakten är lägre i början för att så småningom öka progressivt. Se J-kurvan i kapitel 3.
Ett exempel med följande förutsättningar får illustrera

Franchisetagare förväntas få samma ekonomiska utveckling i snitt som i exemplet ovan i avsnittet Resultatkalkylen

  • Etableringstakt år ett: 3 st, år två: 4 st, år tre: 4 st, år fem: 5 st, år sextio: 7 st/år
  • Vi utgår från att samtliga varor som franchisetagaren köper kommer från franchisegivaren.
  • Inträdesavgift 50.
  • Franchisegivarens marginal på varorna är 30 %.
  • Intäkterna år 1 från varje års rekryteringar är halverade, eftersom etableringarna beräknas ske jämnt över året.
Tabell 6
Tabell 6: Exempel på intäktskalkyl för franchisegivaren. Den övre delen beskriver utvecklingen för franchisetagare och hur mycket omsättning och hur stor intäkt denna producerar för franchisegivaren i genomsnitt över åren. I den nedre delen beräknas franchisegivarens totala intäkter över året.

En grundkalkyl innehåller ett stort antal antaganden. Till exempel att franchisetagarna i genomsnitt kan komma att få den kalkylerade utvecklingen och att alla utvecklas likadant över tiden. Sannolikheten för att allt ska gå på räls och följa kalkylen är dock inte så hög. Istället får man se de initiala kalkylerna som ett underlag för olika typer av känslighetsanalyser. Därutöver talar kalkylerna om vilka storheter man kommer att arbeta med under uppbyggnadsåren.

Kontakta oss