Avtalslagen

Denna lag har regler för hur avtal ingås och upphör. Eftersom franchisesamarbetet nästan uteslutande bygger på ett skriftligt avtal bör båda parter vara väl förtrogna med avtalslagens möjligheter. Lagen har bestämmelser för när avtal kan förklaras ogiltiga, till exempel vid tvång, ocker och svek.

Avtalslagen erbjuder en viktig möjlighet till jämkning eller borttagande av oskäliga avtalsvillkor enligt § 36. Denna paragraf kan tillämpas då en bestämmelse kan anses oskälig med hänsyn till omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare. Exempel på omständigheter som kan göra paragrafen tillämplig är att franchisetagaren inte har fått tillräcklig information inför avtalstecknandet och med korrekt information hade agerat annorlunda.

Att franchiseavtalet till viss del ändrar innehåll genom att man ofta tillåter franchisegivaren att ändra konceptet genom ändringar i handboken, är också en avtalsrättslig fråga. Vilka ändringar får göras? Hur ska ändringar gå till? Har franchisetagaren rätt att neka eller att säga upp avtalet? Ju tydligare man reglerar dessa frågor, desto lättare blir det att lösa problemen om de uppkommer.

Kontakta oss