Franchising ger färre konkurser

Under de senaste tio åren har ett flertal svenska och utländska undersökningar visat samma resultat: Franchiseföretag uppvisar färre konkurser än annat företagande. Svensk Franchise och HUIs undersökning från 2008 visar att franchiseföretag uppvisar färre konkurser än vanligt företagande. Sammanställt ser jämförelsen ut så här.

Figur 4: Andel konkurser av totalt antal företag 2008. Källa: Svensk Franchise och HUIs
undersökning 2008.

Även om de undersökningar som försökt visa överlevnadsförmågan hos franchiseföretag visar lite olika procentsatser, beroende på vilka år den grundar sig på, är det tydligt att franchiseföretag verkar ha en bättre överlevnadsförmåga än övriga företag. Man bör givetvis komma ihåg att olika branscher har högre och lägre avkastningsförmåga och att franchise-företag finns i många olika branscher. Det är självklart så att även franchiseföretag i en högavkastande bransch har bättre överlevnadsförmåga än andra företag i lågavkastande branscher, men det är intressant att försöka förstå varför resultaten är så entydiga.

Vi kan konstatera att en franchisetagare har samma ekonomiska åtaganden som andra företagare, man har exempelvis samma behov av Eget kapital och säkerheter för bolagets lån även om franchisegivaren i enstaka fall ställer upp med säkerheter. Förklaringen till överlevnadsförmågan har istället att göra med att franchisetagaren kommer in i en organisation särskilt anpassad för att stödja och leda franchisetagaren förbi blindskären i marknaden. Följande fyra förhållanden kan särskilt förklara den bättre överlevnadsförmågan.

1 Utprovad och bevisat lönsam affärsidé

En franchise ska bygga på en väl testad och bevisat lönsam affärsidé. Alla de misstag och felberäkningar som franchisegivaren – och andra franchisetagare – har identifierat och själva gjort är erfarenheter som franchisetagaren slipper. Affärsidén är dokumenterad i en handbok som detaljerat beskriver hur franchisetagaren ska starta och bedriva sin verksamhet. Franchisegivaren vet vilket kapital som behövs över tiden och vilka kostnader verksamheten tål vid verksamhetens olika faser. Detta är naturligtvis förutsättningar som en vanlig företagare sällan eller aldrig har.

2 Urval av företagare

Alla är inte lämpade för att driva eget företag. Alla har heller inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna starta och driva ett företag. Detta kan framstå som självklart men vem kontrollerar egentligen en vanlig företagare innan denne startar sin verksamhet? De utomstående som bedömer förutsättningarna är i så fall en bank som ska låna ut pengar eller en revisor som hjälper till med kalkyler. Deras förutsättningar att på djupet bedöma affärsidén, branschen och företagaren är dock sällan särskilt goda.

En franchisegivare har en erfarenhet och kunskap särskilt anpassad till den aktuella affärsidén och branschen. Franchisegivaren har dessutom ett stort behov av att verkligen välja rätt företagare. Den kommersiella risk som franchisegivaren tar om franchisetagaren går i konkurs eller lågpresterar motiverar därför franchisegivaren att lägga ned stor möda på att rekrytera företagare med rätt förutsättningar.

3 Ekonomisk uppföljning och kontroll

För den som ska starta företag är det inte alltid självklart hur mycket kapital som företaget behöver från start och under resans gång. Företagaren måste själv och ofta på osäkra grunder skapa en kapitalbehovsberäkning som ska ligga till grund för hur mycket eget och lånat kapital som behövs. Det är ganska vanligt att nystartade företag har för lite pengar, är underkapitaliserade, från start. När behovet av mer pengar sedan uppstår är det inte alltid lika lätt att få banken att ställa upp med mer pengar än vad som var framräknat från början.

I en franchise har franchisegivaren en gedigen grund för hur mycket kapital franchisetagaren behöver. Redan i rekryteringsfasen utvärderas franchisekandidaterna utifrån deras möjligheter att sätta upp det egna kapital som krävs. När det sedan är dags att söka lån till verksamheten kan ett relevant material byggt på goda grunder och tillräckligt Eget kapital presenteras för de aktuella bankerna. Därmed skapas redan från start väsentligt bättre förutsättningar för rätt kapitalisering.

Ett av de viktigaste skälen till konkurser bland egenföretagare är att man inte i tillräckligt god tid identifierat problem och vidtagit åtgärder. Att konstatera att företaget inte går så bra efter en resultatrapport eller ett bokslut är oftast för sent. En egenföretagare har oftast bara sin revisor och sin bank som kritiskt granskar verksamhetens resultat, och det i ett skede när problemet redan hunnit bli för stort.

Det krävs alltså en kontroll med framåtblickande inriktning, förutom den vanliga resultatuppföljningen i efterhand. En franchisegivare ska ha en väl fungerande funktion för uppföljning och kontroll av franchisetagarnas ekonomi. Den huvudsakliga inriktningen på uppföljningen bör vara att tidigt kunna se hur försäljningen kommer att bli. Olika branscher har naturligtvis olika sätt att mäta och förutse försäljningsutvecklingen, men det är väsentligt att tidigt kunna se om nya åtgärder måste sättas in.

Genom att franchisegivaren har tillgång till utvecklingen hos andra franchisetagare kan analyser och åtgärder många gånger återanvändas. Ligger man tidigt i processen med uppföljningar av nyckelfaktorerna för en god försäljning kan åtgärder sättas in i tid. Det är detta som är nyckeln till att lyckas i motsatts till att enbart efteråt – och för sent – konstatera att ekonomin blivit dålig.

Även dålig kostnadskontroll är något som måste upptäckas och korrigeras i tid. Den första tiden efter starten är ofta en känslig period då attityden till och kontrollen av kostnaderna måste grundläggas. När verksamheten startar har den ofta en överlikviditet som ska täcka inkörningsfasen och eventuella säsongsvariationer. En överlikviditet ger ofta en känsla av falsk trygghet som ibland på ett mycket förrädiskt sätt kan leda till en slapphet med kostnaderna. Franchisegivaren ska därför tillsammans med franchisetagaren upprätta och ha löpande kontroll på kostnader och likviditet.

Den erfarenhet, de kontrollmetoder och den möjlighet till jämförelse med andra franchisetagare som franchisegivaren kan tillhandahålla ger också franchisetagaren väsentligt bättre förutsättningar än om denne drivit verksamheten på egen hand.

4 Varumärket

Varumärkets betydelse för en god försäljning ska inte underskattas. För den franchisetagare som ingår i en kedja med ett känt varumärke så tar man omedelbart del av varumärkets renommé och kundernas intresse av att handla i den verksamhet franchisetagaren bedriver. Det är ett obestridligt faktum att välkända och väl renommerade varumärken driver försäljning.

Kontakta oss