Vanliga ansvarsområden för franchisegivaren

Ofta åtar sig franchisegivaren sådant som kräver stora resurser, speciell kompetens, samordning av verksamheten och sådant som medför stordriftsfördelar för kedjan. Franchisetagaren åtar sig ofta det som kräver småskalighet, lokalkännedom, fingertoppskänsla och närhet till kunden. Detta är vanliga ansvarsområden för franchisegivaren. Nedan förkortas franchisegivaren med FG och franchisetagaren med FT.

  • FG ska utveckla affärskonceptet som ligger till grund för samarbetet.
  • FG ska ansvara för all kunskap och hantering avseende det aktuella affärskonceptet.
  • FG ska utveckla och tillhandahålla ett lämpligt sortiment för konceptet.
  • FG ska ansvara för utvecklingen av kedjans gemensamma marknadsföring samt anvisningar om den lokala marknadsföringen.
  • FG ska genomföra en kontinuerlig marknadsbevakning så att FT får information om väsentliga förändringar.
  • FG ska tillhandahålla anvisningar om effektiv drift av konceptet.
  • FG ska utveckla och upprätthålla utbildning och träning för FT så att denne kan upprätthålla god kvalitet i sin drift av konceptet.
  • FG ska upprätthålla en god kvalitetssäkring av FT:s följsamhet till koncept och avtal.

Ansvarsområden som många tänker på men som sällan görs centralt

I arbetet med att definiera ansvarsområden för franchisegivare och franchisetagare är det inte ovanligt att man i starten så att säga ”gapar över för mycket”. En del områden kanske känns nödvändiga när de egentligen enbart är ”bra att ha”. När man inser kostnaderna för dessa områden i en stor kedja brukar dock intresset svalna.

Ibland kan behovet att utföra en viss tjänst egentligen vara en önskan att kontrollera så mycket som möjligt. Franchisegivaren kan vara rädd för att en franchisetagare går i konkurs och att det blir alltför kostsamt. Ett exempel är att sköta bokföring och administration åt franchisetagaren. Det ger förvisso franchisegivaren bättre kontroll men det är också en stor kostnad att bära om franchisetagarna är många. Som vi sagt tidigare är det bättre att se till att alla franchisetagare anlitar en redovisningsbyrå och se till att byrån rapporterar direkt till franchisegivaren.

Grundläggande för beslutet om franchisens serviceutbud är att man tänker igenom vad det kommer att innebära när franchisen är fullt utbyggd. Man bör tänka igenom vilka kostnader det drar med sig och vilket ansvar franchisegivaren faktiskt tar på sig på lång sikt. Detta bör sedan vägas mot den nytta som tjänsten ger franchisegivaren när det gäller att driva kedjan med optimal förtjänst på kort och lång sikt.

Kontakta oss