Samarbetet i daglig drift

Interaktivt samarbete i vardagen

Franchising är ett samarbete som i grunden bygger på ett affärsförhållande och det är då viktigt att ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig. Om det inte är klarlagt vem som är ansvarig för vad är det stor risk att det skapas en väldig oreda som ger upphov till besvikelser och tvister. Med en väl definierad ansvarsfördelning som utgångspunkt kan ett samarbete utvecklas med ett givande och tagande som skapar något man aldrig kan åstadkomma på egen hand, nämligen att ett plus ett blir mer än två.

Varje franchisetagare producerar varje dag varor eller tjänster och säljer dem till kunder som de träffar dagligen. Detta ger ovärderliga erfarenheter om vad som krävs för att lyckas i den stenhårda konkurrens som alla upplever varje dag. Men alla franchisetagare gör inte samma erfarenheter samtidigt vilket gör att en franchisetagare har en oerhörd fördel av att kunna ta del av andras erfarenheter. Genom att en franchisegivare kan ha en överblick och kontroll över kedjans alla erfarenheter kan de sammanfattas och korsbefruktas och därmed utnyttjas av alla.

I väl fungerande franchisekedjor är samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare något som sker varje dag. Den dagliga kontakten ger en interaktivitet som är själva motorn i utvecklingen. Varje telefonsamtal, mejl eller möte ger nya erfarenheter och synpunkter på hur verksamheten ska bedrivas. Produkter och tjänster värderas, kundbeteenden noteras, konkurrenters erbjudanden analyseras och så vidare i all oändlighet. Det är i dessa samtal mellan franchisegivare och franchisetagare och mellan franchisetagare som konceptet utvecklas.

Det som sker i vardagen med kontakter emellan parterna och utbyte av synpunkter och erfarenheter är den viktiga livsnerv som får varje framgångsrik franchisekedja att förädlas. Avgörande för hur värdefull denna interaktivitet kommer att bli, är franchisegivarens sätt att fungera och kvaliteten på den arkitektur på vilken franchisekedjan är byggd. En del av kedjans arkitektur bör vara att skapa naturliga och självklara forum för utveckling. Många väl fungerande franchisekedjor har därför skapat råd av olika slag.

Rådsrepubliken

Varje företag och bransch har nyckelområden som är avgörande för framgången. Det kan vara utveckling av nya produkter eller tjänster. Det kan vara utveckling av marknadsföring, försäljningsmetodik eller kostnadskontroll. Sammantaget kan man säga att det är frågan om vilka områden som helst som är nyckeln till framgång för affärskonceptet, konceptutveckling med andra ord.

För att säkerställa att franchisekedjan får bästa utbyte av varandras kreativitet och vilja till ständig förbättring har många kedjor bildat ett råd för varje viktigt område. Till ett sådant råd väljer franchisegivaren ut de personer i kedjan som har mest att tillföra. Ett råd består ofta av 3–5 personer varav någon företräder franchisegivaren och övriga franchisetagarna. Några exempel på råd som är vanliga:

  • Marknadsråd
  • Produktråd
  • Konceptråd
Rådets roll

Rådets viktigaste uppgift är att åstadkomma förbättringar på aktuella områden. Det är som tankesmedja rådet har sin excellenta funktion. I kombinationen mellan franchisetagarens kunskap från daglig kontakt med kunder och exempelvis en produktutvecklares fokusering på det enskilda produktområdet skapas ofta en utveckling som överstiger den enskilde företagarens förmåga.

Dessvärre är det inte helt ovanligt att vissa ser ett råds roll som ett forum för kollektiv förhandling med franchisegivaren istället för den tankesmedja den är avsedd att vara. Det är helt avgörande att rådets uppgift inte blir politisk i den mening att franchisetagarna utser ”fackliga representanter” som ska driva ett franchisetagarkollektivs politiska synpunkter i motsats till franchisegivaren. Om så blir fallet har rådet förfelat sin roll fullständigt.

Syftet med att utveckla ett eller flera råd är alltså inte att skapa ett beslutsforum i demokratisk mening. Värdet ligger alltså inte i att alla fått möjlighet att delta i beslutsprocessen utan det ligger i om rådet lyckas producera förbättringar som ger ett bättre resultat för kedjan som helhet och för parterna enskilt.

När rådet har kommit fram till en förbättring så är det inte ovanligt att den testas i en av kedjans enheter. Det är då lämpligt att det är nå- gon av franchisegivarens verksamheter som blir testenhet. På det viset kan franchisegivaren själv kontrollera att testet blir rätt utfört och eventuella felaktigheter i den förändringen behöver inte drabba en franchisetagare. Om testet utfaller positivt kan därefter franchisegivaren komplettera franchisekonceptet med förändringen varmed alla enheterna i kedjan får tillgång till förbättringen.

För de kedjor som väljer att utveckla en ”Rådsrepublik” kan värdet av utvecklingen bli mycket stort. Om man har rätt inriktning och undviker misstag som de ovanstående exemplen, är det att rekommendera att utveckla ett eller flera råd.

Kontakta oss