Ur franchisetagarens perspektiv

1. Dokumenterad, testad och lönsam affärsidé

För den som har tänkt sig att starta eget helt på egen hand finns det ofta inte någon färdig och testad affärsmodell. Det är därför också svårt att avgöra hur pass lönsam affärsidén kan komma att bli.

Att bli företagare inom en franchisekedja ger förvisso ingen garanti för lönsamheten men affärsidén skall vara rejält testad och kunna visa upp god lönsamhet i de verksamheter som startats upp. Därmed skapas en högre säkerhet i företagandet även om man betalar en premie i form av en franchiseavgift.

Det skall finnas en instruktionsbok för hur franchisen skall bedrivas, den kallas ofta för Handboken. Handboken skall ge handfasta instruktioner om hur verksamheten skall skötas för att uppnå bästa resultat. Någon sådan handbok finns inte för den företagare som startar helt på egen hand.

2. Stöd, rådgivning och utbildning

Som franchisetagare får man stöd och rådgivning från franchisegivaren, både vid starten och också löpande. Detta sker på alla de områden som är väsentliga för att driva verksamheten. Det rör sig dels om kommersiellt stöd såsom:

 • Inköp
 • Sortimentsmix
 • Marknadsföring
 • Försäljning

Det rör sig också om administrativt stöd och rådgivning, exempelvis:

 • Personalfrågor, anställningar och uppsägningar
 • Ekonomisk uppföljning och kontroll
 • Kontakter med myndigheter, hyresvärd, bank, fackföreningar etc.
 • Redovisning
 • IT

Den rådgivning som franchisegivaren kan ge är ju utifrån varje område särskilt anpassat till den aktuella verksamhetens förutsättningar. Det faktum att franchisegivarens kunskaper och erfarenheter är förvärvade genom praktisk drift av samma sorts verksamhet som den som franchisetagaren bedriver är en mycket viktig fördel. En så skräddarsydd rådgivning är mycket svår om inte omöjlig att få för den som driver verksamhet helt på egen hand.

En franchisekedja har oftast ett utbildningsprogram för franchisetagarna. Utbildningsprogrammens omfattning varierar naturligtvis men tenderar att öka i takt med att kedjan växer. Dels är det frågan om utbildning vid starten av franchisetagarens företag och dels en löpande utbildning. Utbildningarna är särskilt anpassade för ägare och personal som driver just den verksamhet som franchisetagaren bedriver. Det faktum att utbildningen är skräddarsydd ger ett bra värde för franchisetagaren. Att få tillgång till skräddarsydd utbildning för den som bedriver företag helt på egen hand är sällan eller aldrig förekommande.

3. Stordriftsfördelar

Varje företag som har hunnit uppnå en viss storlek åtnjuter i ofta ökande grad olika fördelar av sin storlek. Fördelen för en franchisetagare är givetvis att få ta del av stordriftsfördelar som inte varit möjliga om denne drivit verksamhet helt på egen hand. De vanligaste stordriftfördelarna uppstår ofta i:

 • Inköpspriser och övriga inköpsvillkor
 • Marknadsföring
 • Utbildning
 • Nationella kundavtal
 • Kvaliteskontroll
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Test av nya idéer

I takt med att franchisekedjan växer blir stordriftsfördelarna tydligare och stadigt mer värdefulla. För en företagare som driver sitt företag helt på egen hand blir möjligheten att åtnjuta dessa stordriftsfördelar sällan eller aldrig verklighet.

4. Nätverk av andra som gör exakt samma sak

Att vara egenföretagare kallas ibland världens ensammaste jobb. Sällan eller aldrig har man någon som verkligen förstår sin situation och de problem och möjligheter som finns. För den som däremot drivit företag i en franchisekedja brukar argumentet att man har kollegor som gör samma sak vara mycket vanligt.

De formella och informella nätverk som skapas mellan företagarna inom en franchisekedja är en stor hjälp. Det faktum att man kan få eller för den delen även ge råd till sina kollegor skapar en kraft som inte skall underskattas. Att den man får råd av verkligen har en djup kunskap om ens förutsättningar skapar en god känsla även om det bara handlar om att få bekräftat de idéer man redan har själv.

Många som blir egenföretagare har ofta en väl utvecklad tävlingsinstinkt. Det ligger därför i sakens natur att en viss atmosfär av tävling uppstår mellan företagarna i en franchisekedja. Denna variant av intern ”konkurrens” kan ofta upplevas som mycket stimulerande för en företagare. Det ger en extra krydda i tillvaron.

För den som driver verksamhet helt på egen hand får sällan eller aldrig möjlighet till de fördelar som franchisekedjans nätverk erbjuder.

5. Effektiv arbetsfördelning

För den som driver företag helt på egen hand är arbetsfördelningen ganska självklar. Företagaren får göra allt själv. Men i en franchisekedja är det möjligt för franchisetagare och franchisegivare att på ett effektivt sätt dela på arbetsbördan så att ett plus ett blir mer än två.

Franchisegivaren skall, som vi nämnt ovan, göra sådant som denne kan göra för många på samma gång. På det viset får franchisetagaren mer tid över till det kräver lokal närvaro. Exempel på arbetsuppgifter som sparar tid och kraft för franchisetagaren är:

 • Förhandlingar med leverantörer
 • Förhandlingar med nationella kunder
 • Produktutveckling
 • Framtagning av marknadsföringsmaterial och PR
 • Affärsidéns konceptutveckling

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss